100 Marco Spadafora122 Serhiy Averko149 Danylo Dobrovolskyi